Dla organizacji pozarządowych i osób aktywnych społecznie

Od jesieni 2023 realizujemy przedsięwzięcie dla osób zaangażowanych w organizacjach pozarządowych i wszystkich aktywnych społecznie - Ekspercki Zespół Wolontariuszy (EZW). To pomysł na grupę wolontariuszy-ekspertów, którzy swój czas i doświadczenia chcą poświęcić na rzecz rozwijania... organizacji i społeczeństwa obywatelskiego w naszym województwie.

W pierwszym etapie, uczestniczkom i uczestnikom Zespołu zapewniamy możliwość zdobywania i uzupełnienia kompetencji i praktyki w tematach ważnych dla aktywności społecznej i organizacji pozarządowych, m.in. umiejętność pozyskiwania środków dotacji i grantów, umiejętność wykorzystania konkretnych rozwiązań, jak inicjatywa lokalna, budżet obywatelski, fundusz sołecki, czy też umiejętność stosowania technik partycypacji obywatelskiej. A w drugim etapie, uczestniczki i uczestnicy wykorzystują te kompetencje i doświadczenia wolontariacko wspierając konkretne (wskazane przez nich) organizacje pozarządowe i/lub społeczności lokalne. Działania wolontariuszy-ekspertów mogą polegać np. na prowadzeniu spotkań lokalnych, rozwijaniu partycypacji w społecznościach wiejskich, realizacji konsultacji, prowadzeniu warsztatów pisania wniosków do budżetu obywatelskiego, tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu itp. Uczestniczki i uczestnicy zespołu podpisują z nami porozumienia o wolontariacie oraz uzgadniają i realizują Indywidualny Plan Rozwoju Wolontariatu Eksperckiego, którego elementami są m.in. zakres szkoleń, w których biorą udział, jak i obszary aktywności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Inaczej mówiąc, Ekspercki Zespół Wolontariuszy to grupa do której przynależność oznacza rozwijanie i systematyzowanie doświadczenia i wiedzy, ale też przywilej i obowiązek dzielenia się umiejętnościami i kompetencjami oraz wychodzenie poza krąg zaprzyjaźnionych organizacji i środowisk. Dzięki temu możliwy jest przepływ kompetencji i doświadczeń między osobami aktywnymi społecznie oraz wzajemne wspieranie się organizacji pozarządowych i liderów lokalnych. Zespół jest pomysłem na samoorganizację sektora obywatelskiego.

W październiku 2023 roku rozpoczęliśmy rekrutację do Zespołu - zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:
* Regulamin rekrutacji i udziału w Eksperckim Zespole Wolontariuszy (wersja z 27 września 2023 roku) >>
* Załącznik nr 1 do regulaminu: Formularz zgłoszenia do udziału w Eksperckim Zespole Wolontariuszy >>
* Załącznik nr 2 do regulaminu: Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w Zespole >>